Why the need?

Po co?

Because the need for high-quality medical data useful for machine learning is constantly increasing

Ponieważ stale zwiększa się zapotrzebowanie na dobrej jakości dane medyczne, użyteczne dla uczenia maszynowego

Because it quickly shows the basic statistics of a dataset

Ponieważ szybko pokazuje podstawowe statystyki zbioru danych

Because it saves the doctor's time when preparing data for export

Ponieważ oszczędza czas lekarza przy przygotowaniu danych do eksportu

Because it minimizes the possibility of mistakes

Ponieważ minimalizuje możliwość pomyłek

Features

Funkcje

Our product is the most comprehensive data annotation tool on the market,
with features including:

Nasz produkt jest najbardziej wszechstronnym narzędziem do adnotacji danych na rynku, obejmującym następujące funkcje:

image
 • Selecting area of any shape Wybieranie obszaru o dowolnym kształcie
 • Original image data remains undistorted Oryginalne dane obrazu pozostają bez zmian
 • Multiple tags possible Możliwe wiele tagów
 • Metadata support Obsługa metadanych
 • Defining custom tags Definiowanie niestandardowych tagów
 • Selecting area of any shape generated from DICOM metadata and custom parameters Wybór obszaru dowolnego kształtu wygenerowanego z metadanych DICOM i parametrów niestandardowych
 • Easy-to-read graphs Łatwe do odczytania wykresy
 • Automatic report generation Automatyczne generowanie raportów
 • Custom statistics for all parameters Niestandardowe statystyki dla wszystkich parametrów
 • Confirmatory data analysis Wyjaśnialna analiza danych
 • Ready for export to train deep learning models and machine learning Gotowy do eksportu w celu trenowania modeli głębokiego uczenia i uczenia maszynowego
 • Easy to browse Łatwy do przeglądania
 • Searchable by feature Możliwość wyszukiwania według cech
about

User Interface

Interfejs użytkownika

 • Simple but powerful Prosty, ale o wielu możliwościach
 • Straightforward and user-friendly Łatwy w użyciu i przyjazny dla użytkownika
 • Designed for efficient work Zaprojektowany do wydajnej pracy
 • Optimized for batch annotation Zoptymalizowany dla seryjnego tagowania

Security

Bezpieczeństwo

 • Data anonymization before upload Anonimizacja danych przed przesłaniem
 • No private information is stored in DICOM metadata in datasets Żadne prywatne informacje nie są przechowywane w metadanych DICOM w zbiorach danych
 • Analysing features, not people Analizowanie cech, a nie ludzi
 • Encrypted database Zaszyfrowana baza danych
service

Our offer

Nasza oferta

MIDAS for Research

MIDAS dla badań naukowych

Restricted to internal and scientific use Ograniczony do użytku wewnętrznego i naukowego

Affordable for small clinics Niedrogie rozwiązanie dla małych klinik

Free for students Darmowy dla studentów

MIDAS for Enterprise

MIDAS dla przedsiębiorstw

Eligible for commercial use Do użytku komercyjnego

Data export support Wspieranie eksportu danych

Streamlines data commercialisation Usprawnia komercjalizację danych

Cloud storage Magazyn danych w chmurze

Zespół

Team

Zespół zawiązał się na Politechnice Gdańskiej. Czwórka założycieli to studenci kierunków ścisłych i technicznych i jednocześnie doświadczeni programiści. Wspierani są przez dwóch doktorów nauk fizycznych i lekarza medycyny (urologa). Członków zespołu łączy zainteresowanie sztuczną inteligencją, a w szczególności jej zastosowanie w opiece zdrowotnej i medycynie. Takie połączenie zaplecza technicznego i medycznego jest gwarancją prawidłowej i sprawnej realizacji projektu oraz odpowiedniej kontroli jakości produktu finalnego.

The team was formed at Gdańsk University of Technology. The four co-founders are experienced developers, students of technical sciences. They are supported by two doctors of physical sciences, and medical doctor (urologist). Team members have an interest in artificial intelligence, and in particular its use in healthcare and medicine. This combination of technical and medical facilities is a guarantee of correct and efficient project implementation and proper quality control of the final product.

img-5

Co-founder, CEO

Barbara Klaudel

img-1

Co-founder, CTO

Aleksander Obuchowski

img-8

Co-founder, Lead Developer

Bartosz Rydziński

img-7

Co-founder, Product Owner

Roman Karski

img-1

Scientific Advisor

dr inż. Patryk Jasik

Dr. Eng. Patryk Jasik

img-1

Medical Advisor

lek. med. Mateusz Glembin

Mateusz Glembin, M.D.

img-1

Scientific Advisor

dr inż. Paweł Syty

Dr. Eng. Paweł Syty

Wspierają nas

Supports us

MIDAS has been supported within the EIT Digital Venture Program 2020 and has been co-funded by EIT Digital. The EIT Digital Venture Program is an ARISE Europe activity. MIDAS otrzymał wsparcie w ramach programu EIT Digital Venture 2020 i jest współfinansowany przez EIT Digital. Program EIT Digital Venture jest działaniem w ramach ARISE Europe. EIT Digital homepage | EIT Digital Venture Program | EIT RIS | EIT Digital ARISE Europe | EIT website homepage | EIT in your language
The Krakow Technology Park is a partner of the EIT Digital Venture Program, providing us an a great assistance in developing MVP. Krakowski Park Technologiczny jest partnerem programu EIT Digital Venture i aktywnie wspiera nas w rozwoju MVP.

Zainteresował Cię nasz projekt / produkt? Chcesz wiedzieć więcej?

Are you interested in? Do you want to know more?

Skontaktuj się z nami

Contact us

img-1